Народното събрание инкриминира домашното насилие. Това стана факт с измененията в НК, които влязоха в сила на 22.02.2019г. Съгласно промените се създаде нова точка в чл. 93 от НК, която дава легална дефиниция на новото престъпление „Престъплението е извършено „в условията на домашно насилие“, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство“.

Съгласно същите изменения се създава още едно ново престъпление – „системно следене“ на лице, което би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни, включително чрез навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация.

© 2024 Адвокат Константин Димитров
Created by At Sight Ltd