С приетите изменения в Гражданско процесуалния кодекс, настоящата съдебна ваканция се оказа първата и последната, в която няма да текат съдебните срокове по граждански дела. Законодателят даде крачка назад в това отношение, след като се отказа да допълва и изброява изчерпателно всички изключения от въведеното правило с предишното изменение. В този смисъл, считано от 1 септември 2018 г. отпада правилото, че съдебните срокове спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по Закона за съдебната власт.

Чрез измененията се въвежда също, че исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие. С приетите промени се цели да се намали натовареността на съдилищата в столицата, като се въвежда нова подсъдност на потребителските и застрахователните дела.

© 2024 Адвокат Константин Димитров
Created by At Sight Ltd