Съгласно новите изменения, законодателят установява, че договори за наем на земеделски земи за срок над 1 година, следва да се сключват от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. На следващо място се предвижда и по – тежка форма за действителност – договорите със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване подписите на страните. Освен това упълномощаването за сключване на договор за наем на земеделска земя трябва да бъде с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на упълномощителите.

Още по – съществен е факта, че с приетите промени се преуреждат и отношенията относно вече сключените договори за наем. Въвежда се ново задължение за потвърждаване на заварените договори със срок по-дълъг от една година. Сключените до този момент договори, които не отговарят на горните изисквания, следва да бъдат потвърдени  от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора. Декларацията трябва да се представи и пред местната общинската служба по земеделие. В случай, че декларация не е подадена, договорът се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година. 

Във връзка с горните промени се вменяват и нови задължения на Нотариусите и Съдиите по вписвания да извършат служебна проверка и да съблюдават за спазването на новите изисквания на ЗСПЗЗ, с което се цели да се гарантират правата на собствениците на земеделските земи и извършване на превенция срещу злоупотреби. В същия смисъл бяха и извършените през миналата година промени в Закона за арендата в земеделието, които поставиха още по – високи критерии за отдаването под аренда на земеделски земи.

 

 

© 2024 Адвокат Константин Димитров
Created by At Sight Ltd