Какво да направя за Вас?

Предлагам Правно обслужване и защита по по граждански, наказателни и административни дела, процесуално представителство и услуги в следните области:

Предлагам правна защита и съдействие по граждански, административни и наказателни дела в Пловдив и цялата страна.

 • Абонаментно правно обслужване. Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, физически лица, юридически лица с нестопанска цел и други.
 • Регистрация на фирма, учредяване и вписване на всички видове търговци, сдружения, фондации и т.н.
 • Консултации, представителство и правна защита по дела за несъстоятелност. Прекратяване на дейността на търговски фирми. Ликвидация на дружества
 • Консултации и изготвяне на всякакви договори, жалби, искови молби, нотариални актове и др.
 • Консултация, оказване на правна защита и съдействие, дистанционно или на място. Участие в преговори в страната и в чужбина, сключване на договори

Гражданско право

 • Облигационно и Вещно право – договори, сделки с недвижими имоти, съдебни и доброволни делби, имотни дела и спорове, незаконни строежи
 • Семейно право – бракоразводни дела, издръжка, домашно насилие
 • Търговско право, фирмено право
 • Наследствено право – завещания, наследяване, съдебни спорове
 • Трудово право – защита срещу незаконно уволнение
 • Защита по изпълнителни дела, събиране на вземания
 • Застрахователно право – защита при Пътнотранспортни произшествия и Трудови злополуки

Административно право

 • Консултации, процесуално представителство и защита по дела от административен характер
 • Обжалване на административни актове – Ревизионни актове, Наказателни постановления и др.
 • Данъчно право – оспорване на актове

Наказателно право

 • Защита по наказателни дела
 • Досъдебни производства
 • Защита на пострадали лица при престъпление и съдействие за присъждане на обезщетения
 • Защита по мерки за процесуална принуда
 • Производства по реабилитация и предсрочно освобождаване
 • Длъжностни престъпления
© 2024 Адвокат Константин Димитров
Created by At Sight Ltd